GDPR

Jsme společnost Makenex s.r.o. , se sídlem č.p. 130, 742 51 Mošnov, IČ: 26833468, DIČ:  CZ26833468, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. Zn. C 16993 vedenou u Krajského soudu v Ostravě a provozujeme internetový obchod na webových stránkách www.vesely-kutil.cz (dále jen „internetový obchod“).

 

V rámci naší činnosti spravujeme a zpracováváme osobní údaje níže uvedených subjektů. Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informují subjekty údajů o okolnostech zpracování jejich osobních údajů a o právech, která ve vztahu k tomuto zpracování mají.

 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („nařízení GDPR“).

1) Zpracování osobních údajů

A) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OSOB, KTERÉ NÁS KONTAKTUJÍ 

 

Pokud poptáváte naše produkty a služby, nebo máte jiný dotaz, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte.

 

Účel zpracování: Zodpovězení dotazů dotazující se osoby.

Rozsah osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Právní důvod: Oprávněný zájem na poskytnutí odpovědi

Doba zpracování: Doba nezbytně nutná pro zodpovězení dotazu.

 

B) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

 

Zpracování osobních údajů v případě nákupu. Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám sdělíte. Zpracováváme osobní údaje zákazníků za účelem, v rozsahu, z právního důvodu a po následující doby:

 

a. Účel: Poskytnutí plnění zákazníkům v souladu s kupní smlouvou (uzavření kupní smlouvy, doručování zboží a vyřizování reklamací.

Rozsah údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo, popř. IČO, fakturační adresa.

Právní důvod: Nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy.

Doba: Po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy a po dobu běhu promlčecích lhůt.

 

b. Účel: Vedení zákaznického účtu.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo, popř. IČO, fakturační adresa.

Právní důvod: Souhlas.

Doba: Od registrace až do odstranění účtu zákazníkem nebo do odstranění účtu Správcem z důvodu neaktivity zákazníka (nejdříve po 2 letech od posledního přihlášení zákazníka do zákaznického účtu).

 

c. Účel: Účetní a daňové účely a plnění archivační povinnosti.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení, adresa, popř. IČO a sídlo

Právní důvod: Nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností, které jsou na nás kladeny zákonem.

Doba: Po dobu nezbytnou 10 let, ledaže právní předpisy stanoví lhůty delší.

 

d. Účel: Zasílání obchodních sdělení za účely marketingovými a reklamními.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Právní důvod: Souhlas.

Doba: Po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou, nejdéle do odvolání souhlasu.

 

e. Účel: Zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.

Rozsah údajů: Jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Právní důvod: Oprávněný zájem (přímý marketing).

Doba: Po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou.

 

f. Účel: Hodnocení internetového obchodu na Heuréka.cz a na Zboží.cz

Rozsah údajů: jméno, příjmení, emailová adresa

Právní důvod: Souhlas.

Doba: po dobu nezbytně nutnou pro zpracování hodnocení.

 

C) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Informace o zpracování cookies naleznete níže v tomto dokumentu.

 

 

2) Dobrovolnost zpracování osobních údajů

Vezměte na vědomí, že Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Neposkytnutí osobních údajů může ovlivnit způsobilost uzavřít kupní smlouvu nebo poskytnout Vám plnění, které jsou založeny na nezbytné znalosti informací o Vás, včetně osobních údajů.

 

3) Právo na odvolání souhlasu

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním odvolat, a to zasláním elektronické zprávy na adresu info@veselykutil.cz, na telefonním čísle + 420 558 272 409 nebo prostřednictvím odkazu, který je uveden v obchodním sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů, které provádíme na základě jiného právního titulu, zejm. za účelem plnění kupní smlouvy, nebo zpracování, které bylo založeno na souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

 

4) Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho internetového obchodu. Jsou to:

 

provozovatel e-shopové platformy Shoptet - společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)

Společnost podílející se na expedici zboží – společnost Česká pošta s.p., se sídlem Politických věznů 909/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, IČ: 47114983, DIČ: 47114983

Společnost podílející se na expedici zboží – společnost General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, IČ: 26087961, DIČ:26087961, společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66184

Společnost podílející se na expedici zboží – společnost Zásilkovna s.r.o., se sídlem Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha, IČO: 28408306, DIČ: 28408306, společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Městské soudu v Praze, oddíl C,  vložka C139387

Společnost podílející se na zpracování online plateb a online převodů – společnost GOPAY s.r.o., se sídlem č.p. 67, 370 01 Planá, IČO: 26046768, společnost je zapsána u v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030

Společnost poskytující službu odložené platby - ComGate Payments, a.s., sídlem Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové,

IČ: 279 24 505, DIČ CZ27924505, zapsána dne 16. července 2007, spisová značka B 3755 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Společnost poskytující emailovou rozesílku nabídek našeho zboží – společnost DiffSolutions s.r.o., se sídlem Nad mlýnským potokem 640/10, Dupeč, 107 00 Praha, IČO: 24791288, DIČ: CZ24791288, společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 174549

Společnost poskytující emailovou rozesílku nabídek našeho zboží - společnost SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 29210372, DIČ: CZ29210372, společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7559 

 

Vaše osobní údaje se dále mohou zpracovávat k tyto další subjekty:  

 

Společnost zajišťující technickou správu chodu platformy obchodu - HANX s.r.o., se sídlem Papratná ev. č. 81, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO: 08676607, DIČ: 08676607, společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 80284

Společnost zajišťující přenosový můstek do účetního programu, včetně správy expedičního softwaru – FIRMADAT s.r.o., se sídlem Havlíčkova 1280, 765 02 Otrokovice, IČO: 26939576, DIČ: 26939576, zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46659 

   

Berte na vědomí, že s ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny současné a budoucí zpracovatele osobních údajů jmenovitě. Výše uvedený seznam zpracovatelů se proto může v čase měnit.

 

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie a nepředáváme je žádné mezinárodní organizaci.

 

5) Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@vesely-kutil.cz, nebo zavolejte na telefonní číslo +420 558 272 409.

 

6) Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Podle nařízení GDPR máte následující práva:

 

a. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 1. účely zpracování osobních údajů;
 2. kategorie dotčených osobních údajů;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. existence práva požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

 

Dále máte právo žádat kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Berte však na vědomí, že za další kopie na žádost Vám můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytneme Vám informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

 

b. Právo na opravu

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše osobní údaje. Dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

c. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje; my Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, a to v případech, že je dán některý z následujících údajů:

 1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. odvoláte-li souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. pokud vznesete oprávněné námitky proti zpracování osobních údajů;
 4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.

 

d. Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování, a to v kterémkoli z těchto případů:

 1. pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;
 3. Pokud již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

e. Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů, a to v případě, že:

 1. zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy s Vámi; a současně
 2. zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje předali jinému správci osobních údajů, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

f. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů Správcem u dozorového úřadu, kterým je pro ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

7) Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené vaší osobě a vaším zájmům.

 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

 

Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s vaším předchozím souhlasem.

 

Marketingové cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s vaším předchozím souhlasem.

 

Souhlas se zpracováním cookies můžete kdykoli odvolat na tomto odkazu.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 

Používané soubory cookies: 

Nezbytné Cookies:

ExternaFontsLoaded - Pomáhá nám s načítáním fontů

NOCHACHE - Pomáhá s rychlostí načítání webu

PHPSESSID - Slouží k identifikaci přihlášení

PreviousURL - Ukládá předchozí navštívenou stránku

Referal - Pomáhá s identifikaci předchozího zdroje návstěv

Mccid a mceid - Interní informace pro zajištění správného chodu stránek

SRV_id - Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti

CookiesOK - Souhlas s použitím cookies

 

Analytické Cookies: 

Google Analytics (Google) – Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním webu

Google Optimize – Používáme jej k vyhodnocovaní úspěšnosti webu

 

Marketingové Cookies: 

Google Adwords (Google) – Používáme k cílení reklamy

Facebook (Meta) – Používáme k cílení reklamy

Seznam Sklik (Seznam) – Používáme k cílení reklamy

 

Jaké služby pro zpracování cookies využíváme:

Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, Google Optimize a Google Ads případně i další služby poskytované společností Google LLC, službu Facebook Pixel poskytovanou společností Meta Platforms Ltd. a Službu Sklik poskytovanou společností Seznam.cz, a.s.

 

Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies. Více informací o zpracování osobních údajů prostřednictvím těchto služeb naleznete na webových stránkách jejich jednotlivých poskytovatelů.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 21. 12. 2022

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz