Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro nákup na webu www.vesely-kutil.cz

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě dostupném na webové adrese www.vesely-kutil.cz a jsou vydány dle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je společnost MAKENEX s.r.o., se sídlem č.p. 130, 742 51 Mošnov, IČO: 26833468, DIČ: CZ26833468, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 26993 vedenou u Krajského soudu v Ostravě a Kupujícího (zákazník, spotřebitel nebo podnikatel), který uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu na webové adrese www.vesely-kutil.cz.
 3. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami realizovat pro Kupujícího dodávky zboží dle jednotlivých objednávek Kupujícího a Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu.
 4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem. 

 

II. Vymezení pojmů

 1. Prodávající je společnost MAKENEX s.r.o., č.p. 130, 742 51 Mošnov, IČ: 26833468, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 26993, vedenou u Krajského soudu v Ostravě, přičemž MAKENEX s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 
 2. Internetový obchod je provozován Prodávajícím, a je dostupný na webové adrese www.vesely-kutil.cz.
 3. Zákazníkem našeho internetového obchodu dostupného na webové adrese www.vesely-kutil.cz je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. 
 4. Kupující Spotřebitel nebo jen Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 
 5. Kupující, který není spotřebitel, je Podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za Kupujícího – Podnikatele se považuje jakákoli osoba, která v objednávce Zboží uvede své identifikační číslo.
 6. Zbožím se rozumí jakékoli věci či služby nabízené prostřednictvím internetového obchodu na webové adrese www.vesely-kutil.cz Kupujícímu. 

 III. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o Zboží, včetně uvedení cen jednotlivého Zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého Zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků a balného. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v Internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu Internetového obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné Internetovém obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží (ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).
 3. Barevné odstíny zboží na obrázcích jakož i tvary se mohou lišit od skutečnosti (vlivem technických důvodu, nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti, úhlu fotografie atd.). Foto je ilustrační, dekorace není součástí výrobku, pokud není v katalogu Internetového obchodu uvedeno jinak.
 4. V Internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dodáním Zboží, a o nákladech za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Informace o nákladech spojených s dodáním Zboží uvedené v Internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky.
 5. Případné slevy z kupní ceny Zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak.

IV. Kupní smlouva

 1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v Internetovém obchodě,
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere Zboží, počet kusů Zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. 
 3. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 
 4. Kupující prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v objednávce jsou správné, pravdivé, úplné a v okamžiku odeslání objednávky platné. 
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na emailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal. Přílohou potvrzení o přijetí objednávky jsou tyto obchodní podmínky. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením přijetí objednávky Prodávajícím na emailovou adresu Kupujícího.
 6. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email Prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 7. Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případě, že cena Zboží, které je předmětem objednávky, zjevně neodpovídá hodnotě tohoto Zboží, a tato cena byla v internetovém obchodu uvedena v důsledku technické chyby na straně Prodávajícího. V takovém případě je Prodávající oprávněn odstoupení od kupní smlouvy zaslat Kupujícímu na emailovou adresu Kupujícího bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že k technické chybě došlo, nejpozději však do okamžiku doručení Zboží Kupujícímu.
 8. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy, jejímž předmětem je Zboží, u kterého je v Internetovém obchodu uvedeno „Dočasně nedostupné“, a toto Zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem, nebo pokud se jeho cena výrazně změnila. Prodávající Kupujícího o této skutečnosti informuje na emailovou adresu Kupujícího. Uhradil-li již Kupující kupní cenu nebo její část, budou Kupujícímu peníze vráceny na účet, ze kterého Kupující objednávku uhradil.
 9. Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, existují-li oprávněné pochybnosti o identitě Kupujícího a správnosti kontaktních údajů, které Kupující uvedl v objednávce.   

 

V. Cena a platební podmínky 

 1. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby: 
  • v hotovosti v provozovně Prodávajícího,
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce, za platbu tímto způsobem jsou účtovány Kupujícímu náklady přiměřené nákladům Prodávajícího spojené s dobírkou ve výši 39,- Kč (včetně DPH), 
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího u ČSOB a.s., č. 286720571/0300 v měně Kč (CZK) (dále jen „účet Prodávajícího),
  • prostřednictvím platební brány GoPay,
  • prostřednictvím služby odložené platby, kterou poskytuje společnost ComGate Payments, a.s., přičemž platba se řídí obchodními podmínkami této společnosti dostupnými na webové adrese: https://www.comgate.cz/smluvni-dokumenty,
 1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.
 2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. 
 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby (platba předem - proforma faktura) je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Faktura je splatná dnem uvedeným na dokladu. 
 4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (č. objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. 
 5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 
 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny Zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího. 
 7. Prodávající si vyhrazuje právo na zálohovou platbu. Zálohová platba je vyžadovaná u objednávek atypického Zboží, položek, které nejsou běžně skladem a u objednávek s vyšší částkou.
 8. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Cenové akce vedené na základě použití slevového kupónu nelze zpětně vymáhat, kombinovat s jinými slevami a kutilovými veselými body. 

 

VI. Výhrada vlastnického práva 

Prodávající zůstává vlastníkem Zboží až zaplacení celé kupní ceny Kupujícím. Nebezpečí škody na Zboží však na Kupujícího přechází jeho převzetím, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. Škoda na Zboží, vzniklá při přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. 

VII. Dodání

 1. Způsob dodání Zboží Kupující zvolí v objednávce.
 2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. 
 3. Pokud se tak smluvní strany dohodnou, zajistí Prodávající pro Kupujícího dopravu Zboží anebo odeslání Zboží na požadovanou adresu. V případě, že místo dodání Zboží není standardně dostupné pro dopravu Zboží (neprůjezdná cesta, zákaz vjezdu do areálu apod.), je Kupující povinen upozornit na tuto skutečnost Prodávajícího předem v objednávce. Pokud tak neučiní, je povinen mu uhradit újmu vzniklou komplikacemi s dodávkou Zboží.
 4. V případě, že je Kupujícím Podnikatel, považuje se Zboží za dodané okamžikem, kdy je předáno Prodávajícím prvnímu dopravci k přepravě Kupujícímu. V případě, že je Kupujícím Spotřebitel, považuje se Zboží za dodané okamžikem, kdy je převzato Kupujícím nebo osobou k tomu pověřenou. 
 5. Bezprostředně po převzetí Zboží je Kupující povinen Zboží prohlédnout a zjištěné vady, byly-li zjevně způsobeny dopravcem, resp. nelze-li způsobení poškození dopravcem vzhledem k povaze poškození vyloučit, zaznamenat na reklamační protokol příslušného dopravce. Pokud dodané Zboží zjevně neodpovídá objednávce, je Kupující oprávněn jeho převzetí odmítnout. 
 6. V případě, že Zboží bude dodáno v originálním balení a rozbaleno až v době po převzetí, je Kupující povinen provést prohlídku ihned po rozbalení. 
 7. Pokud Kupující objednávku nepřevezme, má Prodávající nárok účtovat si náklady spojené s odesláním Zboží (poštovné a balné). Nepřevezme-li Kupující Zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen Prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,-- Kč, maximálně však 300,-- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co Kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, Zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání Zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně Kupujícího v nezbytně nutné výši je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
 8. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 
 9. Prodávající uvádí, že termíny dostupností Zboží uvedené v katalogu Internetového obchodu jsou počítány v pracovních dnech, mají pouze informativní charakter a mohou se lišit v závislosti na aktuální situaci, reakci dodavatele atd. Prodávající nemůže garantovat jejich plnění.  Přesný čas dodání zboží Prodávající zašle Kupujícímu – Spotřebiteli na e-mailovou adresu Kupujícího. Kupující – Spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že prodávající nedodá Kupujícímu Zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Kupující – Spotřebitel poskytne.
 10. V případě, že doklady ke Zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty nejsou přiloženy ke Zboží, odešle tyto Prodávající Kupujícímu ihned po převzetí Zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí Zboží Spotřebitelem.
 11. Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob doručení Zboží na doručení Českou poštou a to z důvodů váhy, povahy, vlastností a křehkosti Zboží. 

 

VIII. Práva z vadného plnění 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (v případě Kupujícího – Spotřebitele zejména ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).
 2. Kupující má právo vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou (2) let od převzetí. Vytkl-li Kupující vadu oprávněně, tato doba neběží po dobu, po kterou nemůže Zboží Kupující užívat.
 3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.  Prodávající zejména odpovídá, že v době, kdy Kupující zboží převzal 
 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, a jiným ujednaným vlastnostem, 
 • je vhodné k účelu, pro který jej Kupující požaduje a s nimiž Prodávající souhlasil, a 
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím. 
 1. Prodávající rovněž odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností 
 • je Zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druh obvykle používá, 
 • Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věci téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, 
 • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a 
 • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, kterou Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.
 1. V případě, že je Kupující Spotřebitelem, uplatní se právní domněnka uvedená v ustanovení § 2161 občanského zákoníku, tzn., projeví-li se vada během jednoho roku od převzetí zboží Kupujícím, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. V případě, že Kupující je Podnikatelem, zákonná domněnka dle ustanovení § 2161 občanského zákoníku se neuplatní.
 2. Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil. 
 3. Vadou zboží není jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním. 
 4. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Kupující může požadovat podle své volby dodání nového zboží bez vady, nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný, nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. 
 5. Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy, pokud: 
 • prodávající vadu odmítnul odstranit, nebo jí neodstranil v souladu s ust. § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, 
 • se vada projeví opakovaně, 
 • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo 
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. 
 1. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. V případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu poté, co obdrží zboží, nebo co mu Kupující prokáže, že zboží odeslal. 

XI.Uplatnění reklamace

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen označit vadu, nebo popsat, jak se vada projevuje, a uvést, jakým způsobem požaduje reklamaci vyřídit.. Kupující může pro uplatnění reklamace využít reklamační formulář dostupný zde: https://www.vesely-kutil.cz/reklamace--odstoupeni/.
 2. Kupující je povinen prokázat nákup Zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí Zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Adresa pro vrácení zboží z důvodu reklamace je: Mošnov 130, 742 51, Mošnov. Prodávající je rovněž povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků a případně i ve svém sídle. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 3. V případě, že je Kupující Spotřebitelem, vystaví Prodávající Kupujícímu při uplatnění reklamace potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 4. V případě, že je Kupující Spotřebitelem, je Prodávající povinen vyřídit reklamaci včetně odstranění vady a informovat o tom Kupujícího ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se s Kupujícím na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty je Kupující - Spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 5. V případě, že je Kupující Podnikatelem, Prodávající není vázán žádnou lhůtou pro vyřízení reklamace.
 6. Prodávající je rovněž povinen vydat Kupujícímu - Spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, době trvání reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 7. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se Prodávající o vyřízení reklamace Kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
 8. U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
 9. Přepravu reklamovaného zboží zajišťuje výhradně Prodávající. V opačném případě si vyhrazuje právo neuhradit náklady spojené s přepravou zajišťovanou Kupujícím. Dále Prodávající nemá povinnost vyzvedávat zásilky zaslané Kupujícím mimo adresu pro doručování vrácení reklamovaného Zboží, např. na odběrných místech, úložnách, nebo pobočkách České pošty, stejně tak jako hradit dobírkové částky zásilky zadané Kupujícím. 

 

X. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Kupující - Spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží, nebo 
 • poslední kus Zboží, objedná-li Kupující v rámci jedné objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně,
 • poslední položku nebo část dodávky Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
  • první dodávku Zboží, je-li v kupní smlouvě ujednána pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu.
 1. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:
  • o dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující – Spotřebitel porušil,
  • o dodávce Zboží vyrobeného podle požadavků Kupujícího – Spotřebitele, nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.
 1. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 2. V případě, že si Kupující přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje Prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy. V odstoupení uvede číslo objednávky, datum provedení objednávky a číslo účtu pro vrácení peněz. 
 3. Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel využit též formulář poskytovaný Prodávajícím, který je dostupný zde:  https://www.vesely-kutil.cz/reklamace--odstoupeni/. Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat mimo jiné na:
  a) adresu provozovny Prodávajícího: MAKENEX s.r.o., č.p. 130, 742 51 Mošnov
  b) adresu elektronické pošty: reklamace@vesely-kutil.cz
 4. Spotřebitel, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Tato lhůta je zachována, pokud Kupující odešle Zboží před jejím uplynutím. Kupující nese náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Adresa pro vrácení zboží je: Mošnov 130, 742 51, Mošnov.
 6. V případě, že Kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky včetně nákladů na dodání přijaté od Kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, pokud Kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení Zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal, podle toho co nastane dříve.
 7. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
 8. Kupující je povinen vrátit Zboží nepoškozené, čisté a v původním obalu. Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou a vlastnostmi zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 9. V případě, že Prodávající Kupujícímu poskytne k zasílanému zboží dárek, pozbývá odstoupením od kupní smlouvy dle tohoto článku Kupujícím související darovací smlouva účinnosti. Kupující je tak povinen vrátit společně se Zbožím i dárek, který mu Prodávající zaslal.

 XI. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené v Internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Kupující provádět objednávání Zboží. Kupující může objednávat Zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu jsou Prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

XII. Ochrana osobních údajů

Kupující byl před uzavřením kupní smlouvy seznámen s podmínkami zpracování jeho osobních údajů, dostupných na následujícím internetovém odkazu: 

Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)

 

XI. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

XII. Další práva a povinnosti smluvních stran 

 1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy v.macha@makenex.cz anebo prostřednictvím tel. linky na čísle 558 272 409  Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na sdělenou elektronickou adresu Kupujícího, příp. kontaktuje Kupujícího prostřednictvím sděleného tel. čísla. 
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně Spotřebitele. 
 3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 4. Prodávající přijal opatření k ověření toho, zda zákaznické recenze Zboží umístěné na Internetovém obchodu byly vytvořeny skutečně Kupujícím, který si konkrétní Zboží zakoupil. Tato opatření spočívají v tom, že: zákaznickou recenzi je umožněno vložit k příslušnému Zboží pouze Kupujícím přihlášeným v zákaznickém účtu, a to pouze u toho Zboží, které podle svých objednávek zakoupil. 

 

XIII. Řešení sporů 

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím - Spotřebitelem z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji aboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XIV. Závěrečná ustanovení 

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka Spotřebitele je po svém potvrzení Prodávajícím jako uzavřená smlouva archivována v elektronické podobě za účelem jejího splnění a další evidence a není přístupná. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. 
 2. Tyto obchodní podmínky Spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného Zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. 
 3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů. 
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 
 5. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny těchto obchodních podmínek. Tyto změny se nevztahují na kupní smlouvy uzavřené před účinnosti příslušných změn. Změny obchodních podmínek jsou účinné jejich zveřejněním na webových stránkách. 
 6. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy.
 7. Všechna práva k Internetovému obchodu Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení Internetového obchodu, fotek, videí, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Internetový obchod nebo jeho část bez souhlasu Prodávajícího.
 8. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání Internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový obchod a užívat Internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 9. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od  20. 12. 2022
 10. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou: 
  • identifikační údaje: MAKENEX s.r.o., se sídlem č.p. 130, 742 51 Mošnov, zapsaný u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 26993, IČO: 26833468, DIČ: CZ26833468
  • telefon, email: 725698007, v.macha@makenex.cz 
  • provozovna: MAKENEX s.r.o., č.p. 130, 742 51 Mošnov 
  • provozní doba: 7:00 – 15:30

 

Zveřejněno dne 20. 12. 2022

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz