BLACK FRIDAY JE TADY. NEZMEŠKEJTE! AKCE TRVÁ JEN DO NEDĚLE.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro nákup na webu www.vesely-kutil.cz

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě dostupném na webové adrese www.vesely-kutil.cz. 
 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je společnost MAKENEX s.r.o., se sídlem č.p. 130, 742 51 Mošnov, IČ: 26833468, DIČ: CZ26833468, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 26993 vedenou u Krajského soudu v Ostravě a Kupujícího (zákazník, spotřebitel). 
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

II. Vymezení pojmů

 1. Prodávající je společnost MAKENEX s.r.o., č.p. 130, 742 51 Mošnov, IČ: 26833468, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 26993, vedenou u Krajského soudu v Ostravě, přičemž MAKENEX s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 
 2. Zákazníkem našeho internetového obchodu dostupného na webové adrese www.vesely-kutil.cz je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. 
 3. Kupující Spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 
 4. Kupující, který není spotřebitel, je Podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 
 5. Zbožím se rozumí jakékoli věci či služby nabízené prostřednictvím internetového obchodu na webové adrese www.vesely-kutil.cz Kupujícímu. 

 

III. Kupní smlouva

 1. Je-li Kupujícím Spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného Zboží Prodávajícím na webové stránky www.vesely-kutil.cz, kupní smlouva vzniká doručením objednávky Prodávajícímu. Toto doručení Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. 
 2. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. 
 3. Není-li Kupujícím Spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka Zboží Kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem potvrzení přijetí návrhu Kupujícího Prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty. 
 4. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 
 5. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s Kupujícím, v těchto případech: Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. 
 6. Kupující prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v objednávce jsou správné, pravdivé, úplné a v okamžiku odeslání objednávky platné. 
 7. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Spotřebitele. Takové Zboží spadá do režimu darovací smlouvy a s ní související platné legislativy ČR. 
 8. Barevné odstíny zboží na obrázcích jakož i tvary se mohou lišit od skutečnosti (vlivem technických důvodu, nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti, úhlu fotografie atd.). Foto je ilustrační, dekorace není součástí výrobku, pokud není uvedeno jinak.   
 9. Prodávající zároveň Kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě Kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o Zboží nebo ceně.

 

IV. Cena a platební podmínky 

 1. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby: 
  • v hotovosti v provozovně Prodávajícího, přičemž podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce, za platbu tímto způsobem jsou účtovány Kupujícímu náklady přiměřené nákladům Prodávajícího spojené s dobírkou ve výši 39,- Kč (včetně DPH), 
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího u ČSOB a.s., č. 286720571/0300 v měně Kč (CZK) (dále jen „účet Prodávajícího“), 
 2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží. 
 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby (platba předem - proforma faktura) je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Faktura je splatná dnem uvedeným na dokladu. 
 4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (č. objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. 
 5. Prodávající je v jednotlivých případech oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se nepoužije. 
 6. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny Zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího. 
 8. Prodávající si vyhrazuje právo na zálohovou platbu. Zálohová platba je vyžadovaná u objednávek atypického Zboží, položek, které nejsou běžně skladem a u objednávek s vyšší částkou.
 9. Cenové akce vedené na základě použití slevového kupónu nelze zpětně vymáhat, kombinovat s jinými slevami a kutilovými veselými body. 

 

V. Výhrada vlastnického práva 

Prodávající zůstává vlastníkem Zboží až do jeho úplného zaplacení Kupujícím. Nebezpečí škody na Zboží však na Kupujícího přechází již jejím převzetím. Škoda na Zboží, vzniklá při přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. 

VI. Dodání

 1. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. 
 2. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je převzato Kupujícím nebo osobou k tomu oprávněnou nebo předáno prvnímu dopravci k přepravě Kupujícímu, je-li sjednáno odeslání Zboží Kupujícímu. 
 3. Pokud se tak smluvní strany dohodnou, zajistí Prodávající pro Kupujícího dopravu Zboží anebo odeslání Zboží na požadovanou adresu. V případě, že místo dodání Zboží není standardně dostupné pro dopravu Zboží (neprůjezdná cesta, zákaz vjezdu do areálu apod.), je Kupující povinen upozornit na tuto skutečnost Prodávajícího předem v objednávce. Pokud tak neučiní, je povinen mu uhradit újmu vzniklou komplikacemi s dodávkou Zboží. 
 4. Bezprostředně po převzetí Zboží je Kupující povinen Zboží prohlédnout a zjištěné vady, byly-li zjevně způsobeny dopravcem, resp. nelze-li způsobení poškození dopravcem vzhledem k povaze poškození vyloučit, zaznamenat na reklamační protokol příslušného dopravce. Pokud dodané Zboží zjevně neodpovídá objednávce, je Kupující oprávněn jeho převzetí odmítnout. 
 5. V případě, že Zboží bude dodáno v originálním balení a rozbaleno až v době po převzetí, je Kupující povinen provést prohlídku ihned po rozbalení. 
 6. Pokud Kupující objednávku nepřevezme, má Prodávající nárok účtovat si náklady spojené s odesláním Zboží (poštovné a balné). Nepřevezme-li Kupující Zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen Prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,-- Kč, maximálně však 300,-- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co Kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, Zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání Zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně Kupujícího v nezbytně nutné výši je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
 7. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 
 8. Prodávající uvádí, že termíny dostupností jednotlivých produktů uvedených v jejích kartách jsou počítány v pracovních dnech, mají pouze informativní charakter a mohou se lišit v závislosti na aktuální situaci, reakci dodavatele atd. Prodávající nemůže garantovat jejich plnění.  
 9. Další práva a povinnosti stran při přepravě Zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány. 
 10. V případě, že doklady ke Zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty nejsou přiloženy ke Zboží, odešle tyto Prodávající Kupujícímu ihned po převzetí Zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí Zboží Spotřebitelem.
 11. Způsob doručení, může být automaticky změněn na doručení Českou poštou a to z důvodů váhy, povahy, vlastností a křehkosti zboží. 

 

VII. Práva z vadného plnění 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). 
 2. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli za to, že v době, kdy Spotřebitel Zboží převzal, 
  • má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
  • se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá, 
  • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
  • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
  • Zboží vyhovuje požadavkům platné legislativy ČR. 
 3. Nemá-li Zboží výše uvedené vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. 
 4. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže. 
 5. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. 
 6. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. 
 7. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Kupující práva z nich uplatnit.
 8. Během šesti měsíců od převzetí Zboží se předpokládá, že vada Zboží existovala již při převzetí Zboží. 
 9. Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě Zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 10. U prodávaného použitého Zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U Zboží prodávaného za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má Kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 11. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

VIII. Vyřízení reklamace

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Formulář k vyplnění je zde.
 2. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 3. Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 4. Kupující je povinen prokázat nákup Zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí Zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení Kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 6. Odmítne-li Prodávající odstranit vadu Zboží, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 7. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si Zboží vyzvednout. Dojde-li k výměně Zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodávajícího jako by šlo o koupi nového Zboží nebo jeho části.
 8. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace Kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
 9. U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
 10. Přepravu reklamovaného zboží zajišťuje výhradně prodávající. V opačném případě si vyhrazuje právo neuhradit náklady spojené s přepravou zajišťovanou kupujícím. Dále prodávající nemá povinnost vyzvedávat zásilky zaslané kupujícím mimo adresu sídla společnosti, např. na odběrných místech, úložnách, nebo pobočkách České pošty, stejně tak jako hradit dobírkové částky zásilky zadané kupujícím. 

 

IX. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 
 2. V případě, že si Spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje Prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy. V odstoupení uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. 
 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel využit též formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat mimo jiné na:
  a) adresu provozovny Prodávajícího: MAKENEX s.r.o., č.p. 130, 742 51 Mošnov
  b) adresu elektronické pošty: reklamace@vesely-kutil.cz
 4. V případě, že Kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání Zboží vzniklé v důsledku Kupující zvoleného způsobu dodání Zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Zboží nabízený Prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, pokud Kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení Zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.
 5. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení Zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co mu bylo na základě kupní smlouvy Prodávajícím dodáno či předáno. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo opotřebováno), musí Spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na Spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 6. Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.
 7. Je-li vrácené Zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty Zboží a započíst jej na vracenou částku.
 8. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů (nikoli pracovních) a počíná běžet následující kalendářní den po převzetí Zboží Spotřebitelem, přičemž odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den této lhůty.
 9. Právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitel nemá zejména v případě smluv o:
  • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • dodávce Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • dodávce Zboží, které bylo upraveno nebo vyrobeno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, přičemž takovouto úpravou se rozumí i barevná úprava Zboží dle přání Kupujícího,
  • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 10. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u Zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že Zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a Kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající Kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou Kupujícímu peníze vráceny na účet, ze kterého Kupující objednávku uhradil.
 11. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním Zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat Kupujícímu Zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že Kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s Prodávajícím.

 

X. Ochrana osobních údajů

Kupující byl před uzavřením kupní smlouvy seznámen s podmínkami zpracování jeho osobních údajů, dostupných na následujícím internetovém odkazu: 

Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)

 

XI. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. 

 

XII. Další práva a povinnosti smluvních stran 

 1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy v.macha@makenex.cz anebo prostřednictvím tel. linky na čísle 558 272 409  Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na sdělenou elektronickou adresu Kupujícího, příp. kontaktuje Kupujícího prostřednictvím sděleného tel. čísla. 
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně Spotřebitele. 
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

XIII. Řešení sporů 

 1. Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.
 4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
 6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

XIV. Závěrečná ustanovení 

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka Spotřebitele je po svém potvrzení Prodávajícím jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. 
 2. Tyto obchodní podmínky Spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného Zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. 
 3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů. 
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 
 5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 
 6. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny těchto Obchodních podmínek. Tyto změny se nevztahují na objednávky dokončené před účinnosti příslušných změn. Změny Obchodních podmínek jsou účinné jejich zveřejněním na webových stránkách. 
 7. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 8. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
 9. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.12.2018
 10. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou: 
  • název eshopu: www.vesely-kutil.cz
  • provozovatel: MAKENEX s.r.o., č.p. 130, 742 51 Mošnov, zapsaný u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 26993, IČ: 26833468, DIČ: CZ26833468
  • telefon, email: 725698007, v.macha@makenex.cz 
  • provozovna: MAKENEX s.r.o., č.p. 130, 742 51 Mošnov 
  • sídlo: MAKENEX s.r.o., č.p. 130, 742 51 Mošnov 
  • provozní doba: 7:00 – 15:30

 

Zveřejněno dne 3.12. 2018

 

Užitečné odkazy

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz